Algemene voorwaarden webhosting

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Van Noort Productions wordt gesloten.

Produkten en diensten van Van Noort Productions: de door Van Noort Productions te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van Van Noort Productions.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Van Noort Productions. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Van Noort Productions niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Van Noort Productions gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Van Noort Productions schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Van Noort Productions heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Het aanvraagformulier is ingevuld, ontvangen en geaccepteerd door Van Noort Productions. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden, en stilzwijgend met deze periode verlengd, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst dient minimaal 1 maand (30 dagen) voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst schriftelijk te worden opgezegd. Tot die tijd is de opdrachtgever de gewone huurkosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Van Noort Productions de opzegging ontvangt en deze schriftelijk heeft bevestigd.

Van Noort Productions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Noort Productions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Van Noort Productions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Van Noort Productions het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 Artikel 6. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Van Noort Productions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd tot enkele dagen.

 Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Van Noort Productions is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8. Prijzen

Alle in deze site of per offerte genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders is vermeld. Van Noort Productions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Van Noort Productions.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Van Noort Productions het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden vooraf geïncasseerd.

Van Noort Productions stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Van Noort Productions kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Van Noort Productions een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van facturatie.

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Van Noort Productions is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Van Noort Productions een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Van Noort Productions het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

 Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Het is opdrachtgever toegestaan de op de Van Noort Productions site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Van Noort Productions ter van enige aanspraak.

 Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Het door Van Noort Productions vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Van Noort Productions.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid

Van Noort Productions is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Van Noort Productions weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Van Noort Productions kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Van Noort Productions of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Van Noort Productions.

Iedere aansprakelijkheid van Van Noort Productions voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart Van Noort Productions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Van Noort Productions.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Van Noort Productions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Van Noort Productions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Van Noort Productions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Van Noort Productions mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de aan hem ter beschikking gestelde systemen zorgvuldig worden gebruikt en behandeld. Opdrachtgever zal de door Van Noort Productions gegeven gebruiksvoorschriften in acht nemen.

Opdracht gever dient zelf zorg te dragen voor backup van eigen alle data zoals databases, webdocumenten en andere op servers van Van Noort Productions geplaatste data. Opdrachtgever vrijwaart Van Noort Productions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het verlies van gegevens en / of data in welk vorm dan ook.

Opdrachtgever zal zich onthouden van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van Van Noort Productions kunnen schaden.

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Van Noort Productions. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Van Noort Productions als gevolg daarvan lijdt.

 Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 Artikel 14. Buitengebruikstelling

Van Noort Productions heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Van Noort Productions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Van Noort Productions zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Van Noort Productions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Van Noort Productions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

 Artikel 15. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Van Noort Productions vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Van Noort Productions. Indien reclame gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachgever niet op.

 Artikel 16. Restricties

Niet toegestaan op de servers van Van Noort Productions zijn:

– Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.

– Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3 en/of sites met niet relevante audio/video bestanden.

– Sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 50% aan downloads toegestaan).

– Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessors

– Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites

– Aanstootgevende sites.

– Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illigale software.

– Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kunnen toebrengen aan de servers van Van Noort Productions of aan andere servers op het Internet.

Indien er sprake is van ‘onbeperkt’ dataverkeer dan gelden de volgende regels: Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Van Noort Productions, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Van Noort Productions. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Van Noort Productions gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers.

Van Noort Productions heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting.

Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe mailserver (bv. smtp bij een andere provider) is Van Noort Productions nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van email en/of bestanden welke hiermee communiceren.

 Artikel 17. Gebruik van netwerken

1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Van Noort Productions. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

2. Van Van Noort Productions kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

3. Opdrachtgever vrijwaart Van Noort Productions tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Van Noort Productions, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.

5. Indien naar het redelijk oordeel van Van Noort Productions een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Van Noort Productions en/of van de dienstverlening aan klanten van Van Noort Productions zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Van Noort Productions Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Van Noort Productions, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

 Artikel 18. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of on-line een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze order annuleert, zal Van Noort Productions een bedrag van € 25,- (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Van Noort Productions de eventuele kosten voor de domeinnaam registratie factureren.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Van Noort Productions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Noort Productions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.